IMKB 100 95522 
USD 5,7158 
EURO 6,3462 
ALTIN 276,525