IMKB 100 94137 
USD 5,8889 
EURO 6,5196 
ALTIN 282,626